پارنو

تاریخچه بروزرسانی

بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.5.3230

- اضافه شدن کنترل ضرایب ترک‌خوردگی اعضا برای مقاطعی که هیچ  اختصاصی در ایتبس نداشته‌اند.
- بهبود ترسیم کلاف‌های عرضی سقف تیرچه بلوک در بالکن‌ها و دهانه‌های خیلی کوچک
- ترسیم تیرهای با مقطع none  یا no design به صورت خطی در پلان تیرریزی طبقات
- رفع خطای ایجاد شده هنگام اجرای کنترل نقشه
- رفع خطای ارائه لیستوفر در پروژه‌های با ستونِ مقطع دایره‌ای
- بروزرسانی فایل راهنمای استفاده سریع از پارنو از داخل منوی راهنمای برنامه


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.5.2021

تغییرات:

- امکان فراخوانی یک پروژه در قالب چند فایل MDB مجزا برای پروژه‌های بزرگ
- امکان تعریف تنظیمات اختصاصی برای هر تیپ دیوار برشی
- امکان تعریف تنظیمات اختصاصی برای نوارهای طراحی فونداسیون
- ترسیم دیوار برشی‌هایی که به صورت یونیفرم در ایتبس تعریف می‌شوند
- تشخیص ستون‌های لبه فونداسیون و ترسیم دقیق طرح لرزه‌ای آنها وقتی مدل فونداسیون نیز فراخوانی شده باشد
- گزارش حداقل میلگرد تعریف شده برای هر نوار طراحی فونداسیون
- تفکیک تعاریف فاصله‌های انتخابی کاربر برای ترسیم خاموت‌های تیر و ستون
- بهبود چینش خودکار تیرها به ترتیب از شماره یک الی آخر در کادرها
- برطرف شدن مشکلات مربوط به مقیاس کلی نقشه در اتوکد
- نمایش فیلم آموزشی هر بخش از تنظیمات و تعاریف در منوی مربوطه
- بهبود خاموت‌گذاری ستون‌ها در شکل‌های لوزی و یا سنجاقی به ویژه در ستون‌های با ابعاد کم
- اصلاح اندازه متن برخی از بخش‌های نقشه‌ها برای خوانایی بیشتر هنگام چاپ نقشه
- ترسیم خطی تیرها در پلان وقتی در ایتبس به صورت none تعریف شده‌اند
- گزارش لیستوفر نهایی میلگردها به ترتیب سایز از کوچک به بزرگ
- گزارش دقیق المان دارای خطای ترسیمی مطابق نامگذاری ایتبس
- امکان جداسازی تیرها به صورت تکی با اعمال حداکثر زاویه همراستایی تیپ تیرها با تعریف زاویه صفر
- رفع خطای مربوط به ترسیم میلگرد تقویتی نوار طراحی فونداسیون وقتی دو یا چند تکه معرفی شده باشد
- رفع خطای ترسیم ستون‌هایی که دو طبقه به صورت یک المان تعریف شده‌اند
- رفع خطای مربوط به در نظر گرفتن ضوابط شکل‌پذیری ستون (تنظیم محل وصله)
- رفع خطای حذف تعاریف اختصاصی در چندپارچه‌سازی تیپ تیر داری تعاریف خاص.
- رفع خطای مربوط به ترسیم کلاف عرضی در دهانه‌های کوچک
- رفع برخی خطاهای مربوط به ترسیم لیستوفر فونداسیون
- رفع خطای مربوط به لیستوفر خاموت تیرها
- رفع خطای اجرایی ابعاد ستون
- رفع خطای ترسیم ستون‌های دایره‌ای


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.3.2500

تغییرات:
- اضافه شدن آیین‌نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 در بخش کنترل، دفترچه محاسبات و ترسیم نقشه
- امکان ترسیم هر نوع دیوار برشی اعم از مستطیلی، خطی، لبه‌ای، نقطه‌ای، فلنجی و . . .
- فراخوانی فایل خروجی دیتای فونداسیون از نرم‌افزار SAFE به صورت مستقل از سازه و انجام کنترل‌ها و ترسیمات پی
- امکان تعریف نوع دیوار برشی و حائل و جداسازی آنها بر اساس نامگذاری پایرها
- اصلاح فاصله بین خاموت‌های ستون در ناحیه میانی
- کنترل خطای مدل‌سازی دیوار برشی در ایتبس شامل عدم انطباق مقطع تعریف شده در مدل و محیط section designer
- محاسبه حجم بتنی مصرفی در المان‌ها به تفکیک هر طبقه
- اضافه شدن گزینه ترسیم پلان میلگردهای تقویتی تیرها
- کنترل مغایرت تعریف میلگردهای ستون در مقطع دیوار برشی
- کنترل و گزارش خطای ناهمنام بودن پایرهای یک مقطع از دیوار برشی در یک تراز
- اضافه شدن گزینه ترسیم مقطع ستون در کنار نمای آنها
- اضافه شدن ترسیم ستون‌ها به صورت جدولی
- اصلاح طول ترسیمی میلگردهای تقویتی در فونداسیون
- نمایش توضیحات تکمیلی با دوبل کلیک روی گزاش‌های خطای ترسیمی در برخی کنترل‌ها
- اصلاح ریز بودن برخی فونت‌ها و علائم ترسیمی هنگام چاپ نقشه
- اصلاح میزان خطرپذیری زلزله برای شهرستان دهگلان (در استان کردستان)

بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.2.1600

تغییرات:
-  اضافه شدن امکان تعاریف و تنظیمات نقشه‌کشی به صورت اختصاصی برای هر طبقه
-  تغییر تیپ‌بندی تیرها به صورت همزمان با تعاریف اختصاصی تنظیمات نقشه‌کشی هر طبقه
-  خروجی لیستوفر پروژه در قالب فایل اکسل
-  خروجی لیستوفر پروژه به صورت مجزا و دسته بندی‌شده براساس طبقه و المان‌ها
-  تفکیک هوشمند المان‌هایی که در ایتبس در حالت NO DESIGN تعریف شده‌اند
-  امکان جداسازی المانی خاص از تیپ‌بندی هوشمند برنامه و تبدیل آن به یک تیپ مجزا
-  امکان جداسازی المانی خاص از تیپ‌بندی هوشمند برنامه و قرار دادن آن در المان‌های خارج از پروژه (عدم ترسیم)
-  تفکیک گزارش‌های کنترلی ترسیم و دسته‌بندی مناسب آنها
-  نمایش موردی و موضوعی گزارش‌ها به صورت تصویری برای تفهیم بیشتر خطای رخ داده به کاربر
-  اصلاح الگوریتم ترسیم دیوار برشی برای تطابق بیشتر مقطع و مدل دیوار برشی
-  اضافه شدن گزینه‌ای برای لحاظ نکردن میلگرد حداقل آیین‌نامه‌ای و استفاده از 1.33 برابر فولاد محاسباتی
-  اضافه شدن تعداد خاموت در ترسیم ستون‌ها
-  اصلاح مقدار طول وصله میلگردهای ستون
-  اصلاح ترسیم خاموت لوزی‌شکل در ستون
-  اصلاح گزارش‌های مربوط به حالت بار EXall , EYall در بخش کنترل سازه
-  رفع خطای انتخاب میلگرد ستون در حالت طراحی وتداخل آن با میلگردهای انتخابی در بخش تیر
-  اضافه شدن پیغام هشدار هنگامی که کادر انتخابی کوچک‌تر از المان‌های ترسیمی پروژه باشد
-  رفع خطای ترسیم ستون‌ها در حالت تعریف نیم‌طبقه و یا تعریف ستون یک تکه برای دو طبقه
-  رفع برخی خطاهای جزئی گزارش شده توسط کاربران

دی ان ان